Hệ Thống Kiểm Soát Nhà Máy LPG Gas Petrolimex

Chi nhánh Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP- Nhà máy LPG Hà Nội 

Trụ sở: Số 26 phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Q. Long Biên, Tp. Hà Nội.

Hệ Thống Kiểm Soát Nhà Máy LPG Gas Petrolimex ứng dụng công nghệ phát hành thẻ thông minh (mifare) kiểm soát việc vào ra của xe một cách thuận tiện. Quản lý chính xác được xe ra – vào tới từng thời điểm.

Chi nhánh Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP- Nhà máy LPG Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 034/PGC-QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP, là hoạt động kinh tế phụ thuộc, theo phân cấp quản lý của Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP đối với chi nhánh, thực hiện mô hình hạch toán kinh tế phụ thuộc, theo quy chế tài chính của Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP, Luật Kế toán và các quy định của Pháp luật hiện hành.

Sức chứa: 500 M khối