HOANGTHINHGROUP Lắp đặt barrier tự động cho Viện Khoa học Công nghệ GTVT – 1252 Đường Láng

Lắp đặt barrier tự động cho Viện Khoa học Công nghệ GTVT.  Viện Khoa học và Công nghệ GTVT được thành lập theo Nghị định số 96-NĐ ngày 04/10/1956. Ngày 29/12/2006, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ra Quyết định số 3003/QĐ-BGTVT phê duyệt. Đề án chuyển đổi Viện Khoa học và Công nghệ GTVT sang hình thức tổ chức Khoa học và Công nghệ. Tự trang trải kinh phí theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ.