Hệ thống kiểm soát cảng IDC

Trung tâm sẽ cung cấp các dịch vụ: vận tải, kho vận; phân phối và thu gom hàng hoá; thông quan nội địa và các dịch vụ logistics với mục tiêu giải quyết sự quá tải của hệ thống cảng biển miền Bắc và thúc đẩy quá trình giao thương của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại khu vực kinh tế trọng điểm Bắc bộ.

Hệ thống kiểm soát IDC
Hệ thống kiểm soát IDC